ტელ: 593221132
skolakandidi@gmail.com
შპს ,,კანდიდი“ საშუალო სკოლის მიერ შერჩეული გრიფმინიჭებული სახელმძღვანელოთა ჩამონათვალი
border
შპს ,,კანდიდი“ საშუალო სკოლის მიერ შერჩეული გრიფმინიჭებული სახელმძღვანელოთა ჩამონათვალი დამტკიცებულია:
შპს ,,კანდიდი“ საშუალო
სკოლის დირექტორის მიერ
ბრძ # 02-94 /03.09.2012
2012-2013 სასწ./ წ
I კლასის სახელმძღვანელოების ჩამონათვალი

1.ქართული ---ავტორი: ვახტანგ როდონაია
გამომც: ,,გაზეთი საქართველოს მაცნე“
2.მათემატიკა ---ავტორი: გ.გოგიშვილი,თ.ვეფხვაძე
გამომც: ,,ინტელექტი“
3.ბუნებათმცოდნეობა---- ავტორი: ლ.შალვაშვილი
გამომც: ,,მერიდიანი“
4.სახ.და გამოყენებითი
ხელოვნება: ----ავტორი: მ.მაჭარაშვილი
გამომც: ,,მერიდიანი“
5.ENGLISH WORLD 1 ,,MACMILLAN”—Mery Bowen,Liz Hocking
6. მუსიკა ---ავტორი: მ.ოთიაშვილი
გამომც: ,,წყაროსთვალი“
დამატებითი სახელმძღვანელო

კლასგარეშე საკითხავი ლიტერატურა---
ავტორი:ბ.სარია,ე.აფხაზავა


II კლასის სახელმძღვანელოების ჩამონათვალი

1.ქართული ---ავტორი: ვახტანგ როდონაია
გამომც: ,,გაზეთი საქართველოს მაცნე“
2.მათემატიკა ---ავტორი: გ.გოგიშვილი,თ.ვეფხვაძე
გამომც: ,,ინტელექტი“
3.ბუნებათმცოდნეობა---- ავტორი: ლ.შალვაშვილი
გამომც: ,,მერიდიანი“
4.სახ.და გამოყენებითი
ხელოვნება: ----ავტორი: მ.მაჭარაშვილი
გამომც: ,,მერიდიანი“
5.ENGLISH WORLD 1 ,,MACMILLAN”—Mery Bowen,Liz Hocking
6. მუსიკა ---ავტორი: მ.ოთიაშვილი
გამომც: ,,წყაროსთვალი“
დამატებითი სახელმძღვანელო

კლასგარეშე საკითხავი ლიტერატურა---
ავტორი:ბ.სარია,ე.აფხაზავა
III კლასის სახელმძღვანელოების ჩამონათვალი

1.ქართული ---ავტორი: ვახტანგ როდონაია
გამომც: ,,გაზეთი საქართველოს მაცნე“
2.მათემატიკა ---ავტორი: გ.გოგიშვილი,თ.ვეფხვაძე
გამომც: ,,ინტელექტი“
3.ბუნებათმცოდნეობა---- ავტორი: ლ.შალვაშვილი
გამომც: ,,მერიდიანი“
4.სახ.და გამოყენებითი
ხელოვნება: ----ავტორი: მ.მაჭარაშვილი
გამომც: ,,მერიდიანი“
5.ENGLISH WORLD 2 ,,MACMILLAN”—Mery Bowen,Liz Hocking
6.Русский язык ---М.Барсегова
7. მუსიკა ---ავტორი: მ.ოთიაშვილი
გამომც: ,,წყაროსთვალი“
დამატებითი სახელმძღვანელო

კლასგარეშე საკითხავი ლიტერატურა---
ავტორი:ბ.სარია,ე.აფხაზავა


IV კლასის სახელმძღვანელოების ჩამონათვალი

1.ქართული ---ავტორი: ვახტანგ როდონაია
გამომც: ,,გაზეთი საქართველოს მაცნე“
2.მათემატიკა ---ავტორი: გ.გოგიშვილი,თ.ვეფხვაძე
გამომც: ,,ინტელექტი“
3.ბუნებათმცოდნეობა---- ავტორი: ლ.შალვაშვილი
გამომც: ,,მერიდიანი“
4.სახ.და გამოყენებითი
ხელოვნება: ----ავტორი: მ.მაჭარაშვილი
გამომც: ,,მერიდიანი“
5.ENGLISH WORLD 3,,MACMILLAN”—Mery Bowen,Liz Hocking
6.Русский язык ---М.Барсегова ---- М.Лордкипанидзе, ი.Чхеидзе.

Т.Чимакадзе

7. მუსიკა ---ავტორი: მ.ოთიაშვილი
8. სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოება----
შპს გამომცემლობა ,,სიდი“ეკონომიკური განათლებისა და განვითარების ცენტრი“ავტ: ნ.ტალახაძე
დამატებითი სახელმძღვანელო
კლასგარეშე საკითხავი ლიტერატურა---
ავტორი:ბ.სარია,ე.აფხაზავა


V კლასის სახელმძღვანელოების ჩამონათვალი

1.ქართული ---ავტორი: ვახტანგ როდონაია
გამომც: ,,გაზეთი საქართველოს მაცნე“
2.მათემატიკა ---ავტორი: გ.გოგიშვილი,თ.ვეფხვაძე
გამომც: ,,ინტელექტი“
3.ბუნებათმცოდნეობა---- ავტორი: ლ.შალვაშვილი
გამომც: ,,მერიდიანი“
4.სახ.და გამოყენებითი
ხელოვნება: ----ავტორი: მ.მაჭარაშვილი
გამომც: ,,მერიდიანი“
5.ENGLISH WORLD 4 ,,MACMILLAN”—Mery Bowen,Liz Hocking
6.Русский язык ---М.Барсегова ----

М.Лордкипанидзе, ი.Чхеидзе, Т.Чимакадзе7. მუსიკა ---ავტორი: მ.ოთიაშვილი
8. ჩვენი საქართველო ---ავტორი:
გამომც: ,,წყაროსთვალი“
დამატებითი სახელმძღვანელო
კლასგარეშე საკითხავი ლიტერატურა---ავტორი:ბ.სარია,ე.აფხაზავა


VI კლასის სახელმძღვანელოების ჩამონათვალი

1.ქართული ---ავტორი: ვახტანგ როდონაია
გამომც: ,,გაზეთი საქართველოს მაცნე“
2.მათემატიკა ---ავტორი: გ.გოგიშვილი,თ.ვეფხვაძე
გამომც: ,,ინტელექტი“
3.ბუნებათმცოდნეობა---- ავტორი: ლ.შალვაშვილი
გამომც: ,,მერიდიანი“
4.სახ.და გამოყენებითი
ხელოვნება: ----ავტორი: მ.მაჭარაშვილი
გამომც: ,,მერიდიანი“
5.ENGLISH WORLD 5 ,,MACMILLAN”—Mery Bowen,Liz Hocking
6.Русский язык ---М.Барсегова ----

М.Лордкипанидзе, ი.Чхеидзе, Т.Чимакадзе7. მუსიკა ---ავტორი: მ.ოთიაშვილი
8. ჩვენი საქართველო ---ავტორი:
გამომც: ,,წყაროსთვალი“
დამატებითი სახელმძღვანელო
კლასგარეშე საკითხავი ლიტერატურა---ავტორი:ბ.სარია,ე.აფხაზავა


VII-კლასი
1 ქართული ენა და ლიტერატურა ავტ: როდონაია, გამომც: ,,სწავლანი“
2 მათემატიკა გ.გოგიშვილი, თ.ვეფხვაძე „ინტელექტი“
3 ინგლისური “MACMILLAN”-New Inspiration”1
4 რუსული ავტ: ლორთქიფანიძე, ჩიმაკაძე, ჩხეიძე ,გამომც: „არტანუჯი“
5 ისტორია ავტ:სანიკიძე ,გორდეზიოანი,ფირცხალავა
გამომც:,,ბაკურ სულაკაური“
6 გეოგრაფია ავტ: ბლიაძე გამომც:„ბაკურ სულაკაური“
7 საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების საფუძვლები ავტ:რ.ქანთარია,ლ.ჩიჩუა,გ.ანდრონიკაშვილი,მ.სეხნიაშვილი,
მ.ჯალიაშვილი გამომც: შპს გამომცემლობა ,,მერიდიანი“ და შპს ,,გამომცემლობა ,,კლიო“
8 ხელოვნება ავტ:სილაგაძე, მაჭარაშვილი გამომც:„მერიდიანი“
9 მუსიკა ავტორი: მ.ოთიაშვილი
გამომც: ,,წყაროსთვალი“


VIII-კლასი
1 ქართული ენა და ლიტერატურა ავტ: ვ.როდონაია გამომც: „სწავლანი“
2 მათემატიკა ავტ: გ.გოგიშვილი, თ.ვეფხვაძე გამომც:„ინტელექტი“
3 ინგლისური “MACMILLAN”-New Inspiration”2
4 რუსული ავტ:ლორთქიფანიძე გამომც: „არტანუჯი“
5 ისტორია ავტ: გ.სანიკიძე,რ.გაჩეჩილაძე,ლ.გორდეზიანი,ნ.კიღურაძე,
ზ.მიმინოშვილი, გამომც: „ბაკურ სულაკაური“
6 გეოგრაფია ავტ:ბლიაძე,გამომც:„ბაკურ სულაკაური“
7 სამოქალაქო თავდ.და უსაფრთხოება შპს გამომცემლობა ,,სიდი“ეკონომიკური განათლებისა და განვითარების ცენტრი“ავტ: ნ.ტალახაძე

8 ბიოლოგია ავტ:მაყაშვილი, ახვლედიანი გამომც: „კლიო’
9 ქიმია ავტ: მ.ვარდიაშვილი გამომც:„ინტელექტი“
10 ხელოვნება ავტ: სილაგაძე, მაჭარაშვილი გამომც:,,მერიდიანი“
11 ფიზიკა შპს ,,გამომცემლობა ინტელექტი“
თანაავტ: გ.გედენიძე,ე.ლაზარაშვილი
12 მუსიკა ავტორი: მ.ოთიაშვილი
გამომც: ,,წყაროსთვალი“
IX-კლასი
1 ქართული ენა და ლიტერატურა ავტ: ვ.როდონაია გამომც: „სწავლანი“
2 მათემატიკა ავტ: გ.გოგიშვილი, თ.ვეფხვაძე გამომც:„ინტელექტი“
3 ინგლისური “MACMILLAN”-New Inspiration”2
4 რუსული ავტ:ლორთქიფანიძე გამომც: „არტანუჯი“

5
ისტორია
ავტ: ნ.ასათიანი,მ.ლორთქიფანიძე,ფ.ლომაშვილი „ბაკურ სულაკაური“


6 გეოგრაფია ავტ:ბლიაძე,გამომც:„ბაკურ სულაკაური“
7 სამოქალაქო განათლება გამომცემლობა ,,ბაკურ სულაკაური“ ავტ: ნ.ტალახაძე,თ ქალდანი,თ.ბრეგვაძე,ი.პეტრიაშვილი
8 ბიოლოგია ავტ:მაყაშვილი, ახვლედიანი გამომც: „კლიო’
9 ქიმია ავტ: მ.ვარდიაშვილი გამომც:„ინტელექტი“
10 სახ. და გამოყ.ხელოვნება ავტ: სილაგაძე, მაჭარაშვილი გამომც:,,მერიდიანი“
11 ფიზიკა შპს ,,გამომცემლობა ინტელექტი“
თანაავტ: გ.გედენიძე,ე.ლაზარაშვილი
12 მუსიკა ავტორი: მ.ოთიაშვილი
გამომც: ,,წყაროსთვალი“


X-კლასი
1 ქართული ენა და ლიტერატურა ავტ: ვ.როდონაია გამომც: „სწავლანი“
2 მათემატიკა ავტ: გ.გოგიშვილი, თ.ვეფხვაძე გამომც:„ინტელექტი“
3 ინგლისური “MACMILLAN”-New Inspiration”2
4 რუსული ავტ:ლორთქიფანიძე გამომც: „არტანუჯი“
5 ისტორია ავტ: ნ.კიღურაძე, .სანიკიძე,ლ.გორდეზიანი,გ.თხმეზური,ლ.ფირცხალავა
გამომც: „ბაკურ სულაკაური“
6 გეოგრაფია ავტ:ბლიაძე,გამომც:„ბაკურ სულაკაური“
7 სამოქალაქო განათლება გამომცემლობა ,,ბაკურ სულაკაური“ ავტ: ნ.ტალახაძე,თ ქალდანი,თ.ბრეგვაძე,ი.პეტრიაშვილი
8 ბიოლოგია ავტ:მაყაშვილი, ახვლედიანი გამომც: „კლიო’
9 ქიმია ავტ: მ.ვარდიაშვილი გამომც:„ინტელექტი“
10 ფიზიკა შპს ,,გამომცემლობა ინტელექტი“
თანაავტ: გ.გედენიძე,ე.ლაზარაშვილი
11 მუსიკა ავტორი: მ.ოთიაშვილი
გამომც: ,,წყაროსთვალი“
XI-კლასი
1 ქართული ენა და ლიტერატურა
ავტ:„სწავლანი“ გამომც: როდონაია
2 მათემატიკა ავტ: გ.გოგიშვილი,თ.ვეფხვაძე
გამომც: ,,ინტელექტი“

3 ინგლისური MACMILLAN -GATEWAY
4 რუსული ავტ: ლორთქიფანიძე, ჩიმაკაძე, ჩხეიძე გამომც: „არტანუჯი“
5 ისტორია ავტ:ნ.ასათიანი,რ.გაჩეჩილაძე
გამომც: „ბაკურ სულაკაური“
6 გეოგრაფია მ.ბლიაძე „ბაკურ სულაკაური“
7 ბიოლოგია ავტ: რ.ახვლედიანი,მ.მაყაშვილი,მ.სულამანიძე,მ.სეხნიაშვილი,მ.ჯალიაშვილი,გამომც: ,,მერიდიანი“ და ,,კლიო“
8 ფიზიკა ავტ:სილაგაძე მაჭარაშვილი გამომც:„მერიდიანი“
9 ქიმია ავტ: მ.ვარდიაშვილი,გამომც:,,ინტელექტი“

11 მსოფლიო კულტურა

XII-კლასი
1 ქართული ენა და ლიტერატურა ავტ: როდონაია გამომც:„სწავლანი“
2 მათემატიკა ავტ: გ.გოგიშვილი,თ.ვეფხვაძე,
გამოც: „ინტელექტი“
3 ინგლისური MACMILLAN -GATEWAY
4 რუსული ავტ:ლორთქიფანიძე ჩიმაკაძე ჩხეიძე გამომც:„არტანუჯი“
5 ისტორია ავტ: ნ.კიღურაძე,რ.გაჩეჩილაძე,გ.სანიკიძე,
გამომც: ,,ბაკურ სულაკაური“

6 გეოგრაფია ავტ: ბლიაძე გამომც:„ბაკურ სულაკაური“
7 ბიოლოგია (აბიტური)
8 ფიზიკა ავტ:სილაგაძე მაჭარაშვილი გამომც:„მერიდიანი“
9 ქიმია (აბიტური)

10
სამოქალაქო თავდ.და უსაფრთხოება
შპს გამომცემლობა ,,სიდი“ეკონომიკური განათლებისა და განვითარების ცენტრი“ავტ: ნ.ტალახაძე
ინფორმაცია
ჯგუფ Guest-ის წევრებს არ აქვთ კომენტარის დატოვების უფლება.
kandidi
გამოკითხვა
მოგწონთ ვებ-გვერდის დიზაინი?
კი
არა

 
ბმულები
არქივი
ივნისი 2019 (5)
მაისი 2019 (19)
აპრილი 2019 (27)
მარტი 2019 (6)
თებერვალი 2019 (8)
იანვარი 2019 (2)