ტელ: 593221132
skolakandidi@gmail.com
სკოლ?ს ?სტორ?ა
border
16-წლ?ან? არსებობ?ს მანძ?ლზე საშუალო სკოლა "კანდ?დს" აქვს კარგ? დ?ნამ?კა, ჰყავს ზრდად? კონტ?გენტ?. სკოლა ფუნქც?ონ?რებს ორ სხვადასხვა კორპუსშ?, რომელთაგანაც ერთ? დაწყებ?თ საფეხურს, I-IVკლასებს ემსახურება და მეორე- ადმ?ნ?სტარაც?ულ? კორპუს? - V-XII კლასებს.

გაცვლ?თ? პროგრამებ?ს განხორც?ელება სხვადასხვა ქვეყნ?ს სასწავლებლებთან ჩვენთვ?ს პრ?ორ?ტეტულ?ა, ვცდ?ლობთ, ფეხ? ავუწყოთ ყველა ს?ახლესა და თანამედროვე გამოწვევებს . ჩვენ? სკოლ?ს მოსწავლეებ? ს?სტემატურად ღებულობენ მონაწ?ლეობას სხვადასხვა ოლ?მპ?ადებსა და კონკურსებშ?, წარმატებ?თ აბარებენ როგორც საატესტატო, ასევე ეროვნულ გამოცდებს.
სკოლა მზრუნველობას უწევს სოც?ალურად დაუცველ და ობოლ ბავშვებს, რ?თაც საშუალებას აძლევს ყველა მოსწავლეს, თანაბარ პ?რობებშ? ?სწავლონ მაღალ დონეზე.
სკოლაშ? შექმნ?ლ?ა გახანგრძლ?ვებულ? ჯგუფებ?(I-VIკლასებშ?) და გაკვეთ?ლებს ასწავლ?ან ადგ?ლზე.
სკოლას ჰყავს ფს?ქოლოგ?, რომელ?ც ბავშვებთან მუშაობს როგორც ?ნდ?ვ?დუალურ?, ?სე ჯგუფურ? მუშაობ?ს პრ?ნც?პ?თ.
?გრძნობა მეგობრულ? და სას?ამოვნო გარემო.
ტარდება როგორც სემესტრულ? ,ასევე წლ?ურ? რე?ტ?ნგულ?/დ?აგნოსტ?კურ? წერებ?, რომელთა შედეგებზე დაყრდნობ?თ მოსწავლ?ს აკადემ?ურ? მაჩვენებლებ?ს გასაუმჯობესებლად ტარდება მთელ? რ?გ? ღონ?სძ?ებებ?.
მოსწავლეთა თვ?თმართევლობა აქტ?ურადაა ჩართულ? სასკოლო ცხოვრებაშ?: ქმნ?ს სხვადსხვა სახ?ს კლუბებს, გამოდ?ს ?ნ?ც?ატ?ვებ?თ, აწყობს ?ნტელექტუალურ შეჯ?ბრებებს, ზრუნავს სკოლ?ს განვ?თარებაზე...
ყოველ? წლ?ს ბოლოს სკოლა აწყობს გამოსაშვებ ღონ?სძ?ებას , სადაც ბავშვებ? ავლენენ საკუთარ უნარებსა და შესაძლებლობებს ხელოვნებ?ს ნებ?სმ?ერ სფეროშ?.
მოსწავლეებ? ?რ?ცხებ?ან გასაუბრებ?ს საფუძველზე.
ასევე აქტ?ურად ტარდება ექსკურს?ებ?, სპორტულ? შეჯ?ბრერებ?, შემეცნებ?თ? სახ?ს ღონ?სძ?ებებ?.
გადაწყვეტ?ლებებ? მ??ღება პედსაპჭოსა და სკოლ?ს თვ?თმმართველობასთან შეთანხმებ?თ.
ჩვენ უდ?დეს დროსა და ენერგ?ას ვუთმობთ ყველა მოსწავლეს, მშობელთა აზრ? და რჩევებ? ჩვენთვ?ს პრ?ორ?ტეტულ?ა.
ამასთანავე რეგულარულად ვაწვდ?თ მშობლებს მოსწავლეთა აკადემ?ურ მოსწრებასთან დაკავშ?რებ?თ ობ?ექტურ და დეტალურ ?ნფორმაც?ას.
ყოველდღ?ურად ვაფასებთ მოსწავლ?ს სკოლაშ? მ?ღწეულ წარმატებას.
საშუალო სკოლა "კანდ?დ?ს" ორ?ვე შენობა გათვლ?ლ?ა ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებ?ს საჭ?როებებზე, კერძოდ, აღჭურვ?ლ?ა უახლეს? ტექნოლოგ?ებ?თ (კომპ?უტერებ?თ, პროექტორებ?თ) ,ცენტრალურ? გათბობ?თ, ვ?დეო სათვალთვალო კამერებ?თ, საევაკუაც?ო გეგმ?თ, ალტერნატ?ულ?(სახანძრო და სხვა) გასასვლელებ?თ. კლასებ? დაკომპლექტებულ?ა სწორხაზოვნად.ყველა კლას? ბუნებრ?ვად ნათდება ასევე ელექტრო ენერგ??თაც (საჭ?როერბ?ს შემთხვევაშ?). არსებობს- დ?რექტორ?ს,მასწავლებლებ?ს და ექთნ?ს კაბ?ნეტებ?, კომპ?უტერულ? და საბუნებ?სმეტყველო ლაბორატორ?ებ?, სპორტულ? დარბაზებ?, და საპ?რფარეშოებ?, აგრეთვე ?ნდ?ვ?დუალურ? საპ?რფარეშო ?ნკლუზ?ურ მოსწავლეთათვ?ს, რომელთათვ?საც ასევე გათვალ?სწ?ნებულ?ა პანდუსებ? სკოლ?ს შესასვლელებთან და დამატებ?თ? პანდუსებ? კ?ბ?ს უჯრედებ?სთვ?ს . ორ?ვე კორპუს?ს IIსართულზე მდებარეობს კლასკომპლექტებ? ,სადაც ?გეგმება ?ნტეგრ?რებულ? გაკვეთ?ლებ?, ფუნქც?ონ?რებს ბ?ბლ?ოთეკებ?. ორ?ვე შენობ?ს ეზო დაცულ?ა და განთავსებულ?ა სპორტულ? მოედნებ?.
ჩვენ? სკოლ?ს საქმ?ანობა გამჭვ?რვალეა! ადმ?ნ?სტრაც??ს ყველა თანამშრომლ?ს კარ? მუდმ?ვად ღ?აა თქვენთვ?ს.
kandidi
გამოკითხვა
მოგწონთ ვებ-გვერდის დიზაინი?
კი
არა

 
ბმულები
არქივი
ნოემბერი 2018 (4)
ოქტომბერი 2018 (4)
სექტემბერი 2018 (3)
აგვისტო 2018 (2)
ივლისი 2018 (3)
ივნისი 2018 (5)