ტელ: 593221132
skolakandidi@gmail.com
გამოქვეყნებულია 29-05-2011, 13:57
2011წლ?ს 23 მა?ს?დან 1 ?ვნ?ს?ს ჩათვლ?თ ტარდება კლას?ს დასაძლევ?, შ?დასასკოლო, საგნობრ?ვ? ტესტ?რება მე-9, მე-10, მე-11 კლასებშ?.
გამოქვეყნებულია 29-05-2011, 13:03
2011წლ?ს 21 მა?სს დასრულდა მე-12 კლასელთა ტესტ?რება სააპრობაც?ო საგნებშ?. სკოლა აქტ?ურად ჩაერთო აპრობაც??ს პროცესშ? და უზრუნველყო ტესტ?რებ?სთვ?ს საჭ?რო პ?რობებ?.
გამოქვეყნებულია 29-05-2011, 13:02
2011 წლ?ს 17 და 19 მა?სს ჩვენ? სკოლ?ს მე-4 და მე-8 კლას?ს მოსწავლეებმა მონაწ?ლეობა მ??ღეს Timss&Pirls-?ს საერთაშორ?სო კვლევაშ?. წ?გნ?ერებ?ს საერთაშორ?სო კვლევა (PIRLS) ხუთ წელ?წადშ? ერთხელ ტარდება და მოზარდებშ? კ?თხვ?ს უნარ?ს განვ?თარებას აფასებს. მასშ? მსოფლ?ოს 53-მდე ქვეყანა მონაწ?ლეობს. მათემატ?კ?სა და საბუნებ?სმეტყველო საგნებ?ს სწავლ?სა და სწავლებ?ს კვლევა (TIMSS) ოთხ წელ?წადშ? ერთხელ ტარდება. წელს კვლევაშ?, 80-ზე მეტ? ქვეყანა ჩაერთო, მათ შორ?ს საქართველოც. ,,კანდ?დ?“ ერთ-ერთ?ა ?მ სკოლათაგან, რომლებმაც მონაწ?ლეობა მ??ღეს ამ კვლევაშ?. ?მედს ვ?ტოვებთ,რომ ჩვენ? მოსწავლეებ?ს შედეგებ? საამაყო ?ქნება ჩვენ? სკოლ?სათვ?ს.
გამოქვეყნებულია 29-05-2011, 13:01
2011 წლ?ს 16 მა?სს ,,კანდ?დშ?” და?რეკა ,,ბოლო ზარ?”. ჩატარდა ღონ?სძ?ება, რომლ?თაც ჩვენ? სკოლ?ს პ?რველ? გამოშვება გავაც?ლეთ, ჩვენს პ?რველ მოსწავლეებს დავემშვ?დობეთ. ვუსურვებთ მათ საატესტატო და ეროვნულ? გამოცდებ?ს წარმატებ?თ ჩაბარებას, დასახულ? გეგმებ?ს განხორც?ელებას.
გამოქვეყნებულია 29-05-2011, 12:58
2011 წლ?ს 15 მა?სს ჩატარდა კონკურს? ,, ლ?ნგვ?სტ კენგურუ“ ქართულ ენაშ?, რომელშ?ც მონაწ?ლეობა მ??ღეს ჩვენმა მოსწავლეებმა. შედეგებ? გამოქვეყნდება 15 ?ვნ?სს.
გამოქვეყნებულია 29-05-2011, 12:57
2011 წლ?ს 1 აპრ?ლს სკოლა ,,კანდ?დშ?” და?წყო ჩემპ?ონატ? ფეხბურთშ? ფ?ნალ? გა?მართება 2011 წლ?ს 5 ?ვნ?სს.
გამოქვეყნებულია 29-05-2011, 12:56
ჩვენ? სკოლ?ს პედაგოგებ? ემზადებ?ან მასწავლებელთა სასერთ?ფ?კაც?ო გამოცდებზე გასასვლელად. მათ გა?არეს ა?პ ,,საგანმანათლებლო კვლევებ?სა და პროფეს?ულ? განვ?თარებ?ს ცენტრ?ს” მ?ერ ორგან?ზებულ? მოსამზადებელ? ტრენ?ნგ-კურს?, რომელ?ც გაგრძელდა 2011 წლ?ს 19 მარტ?დან 18 აპრ?ლამდე. ვუსურვებთ მათ წარმატებებს.
გამოქვეყნებულია 29-05-2011, 12:49
2011 წელს მათემატ?კურ კონკურს ,,კენგურუშ?“ მონაწ?ლეობა მ??ღეს ჩვენ? სკოლ?ს მაოსწავლეებმა. კონკურს?ს შედეგებ? გამოქვეყნდება 15 ?ვნ?სს.
გამოქვეყნებულია 29-05-2011, 12:47
2010 წლ?ს 18 დეკემბერს ოლ?მპ?ადებშ? მ?ღწეულ? წარმატებებ?სთვ?ს საგანმანათლებლო ორგან?ზაც?ა ,,დ?დაქტ?კამ” შობა- ახალ? წელ? ,,მადლობ?ს ფურცლ?თ” მოგვ?ლოცა.
გამოქვეყნებულია 29-05-2011, 12:46
2010 წლ?ს 15 ოქტომბერს ,,კანდ?დშ?“ ჩატარდა თვ?თმმართველობ?ს არჩევნებ?. მოსწავლეებმა თავმჯდომარედ ა?რჩ?ეს სკოლ?ს Xბ კლას?ს წარჩ?ნებულ? მოსწავლე სანდრო ბეკოშვ?ლ?.

kandidi
გამოკითხვა
მოგწონთ ვებ-გვერდის დიზაინი?
კი
არა

 
ბმულები
არქივი
ნოემბერი 2018 (4)
ოქტომბერი 2018 (4)
სექტემბერი 2018 (3)
აგვისტო 2018 (2)
ივლისი 2018 (3)
ივნისი 2018 (5)