ტელ: 593221132
skolakandidi@gmail.com
ბ?ბლ?ოთეკა
border
შპს “კანდ?დ?” საშუალო სკოლ?ს
ბ?ბლ?ოთეკ?ს გამოყენებ?ს წეს?
(დებულება)

2016 წელ?


მუხლ? 1. ზოგად? დებულებებ?
1. წ?ნამდებარე დებულება არეგულ?რებს სკოლ?ს ბ?ბლ?ოთეკ?ს, მასშ? არსებულ? რესურსებ?ს გამოყენებ?სა და სარგებლობ?ს წესებს.
2. ბ?ბლ?ოთეკა არ?ს სკოლ?ს სტრუქტურულ? ერთეულ?, რომელშ?ც განთავსებულ?ა გრ?ფ?რებულ? სახელმძღვანელოებ?, დამხმარე და მეთოდურ? ლ?ტერატურა, ბეჭდვ?თ? გამოცემებ? და სამეცნ?ერო-კვლევ?თ? ნაშრომებ?, მხატვრულ?, სა?ნფორმაც?ო და სხვა სახ?ს ლ?ტერატურულ? და სა?ნფორმაც?ო მასალა.
3. სკოლას აქვს ორ? ბ?ბლ?ოთეკა;
4. თ?თოეულ ბ?ბლ?ოთეკას ხელმძღვანელობს ბ?ბლ?ოთეკარ?, რომელსაც თანამდებობაზე ნ?შნავს და ათავ?სუფლებს სკოლ?ს დ?რექტორ(ებ)?;
5. ბ?ბლ?ოთეკ?თ სარგებლობ?ს წესებ? რეგულ?რდება ??საბ?ბლ?ოთეკო საქმ?ს შესახებ?? საქართველოს კანონ?ს, სკოლ?ს დებულებ?სა და წ?ნამდებარე დებულებ?ს შესაბამ?სად.

მუხლ? 2. ბ?ბლ?ოთეკ?ს მ?ზნებ? და ამოცანებ?
1. ბ?ბლ?ოთეკ?ს ძ?რ?თად? ამოცანაა სკოლაშ? მასწავლებელთა პროფეს?ულ? სრულყოფა, მოსწავლეთა განათლებ?ს, კულტურ?სა და ზოგად? წ?გნ?ერებ?ს განვ?თარებ?ს ხელშეწყობა.
2. ამ ამოცანებ?სა და მ?ზნებ?ს მ?საღწევად ბ?ბლ?ოთეკა უზრუნველყოფს:
ა. მკ?თხველთა სწრაფ და სრულ დაკმაყოფ?ლებას მათთვ?ს საჭ?რო ლ?ტერატურ?თა და საბ?ბლ?ოთეკო დოკუმენტებ?თ (ბეჭდურ?);
ბ. ხელსაყრელ? პ?რობებ?ს შექმნას პ?როვნებ?ს შემოქმედებ?თ? განვ?თარებ?სათვ?ს;
გ. შესაბამ?ს? პროფ?ლ?ს ლ?ტერატურ?სა და დოკუმენტებ?ს შეგროვებას და მათ სათანადო დაცვასა და მოვლა-პატრონობას.

მუხლ? 3. ძ?რ?თად? პრ?ნც?პებ? და ფუნქც?ებ?
1. ბ?ბლ?ოთეკ?ს საქმ?ანობ?ს ძ?რ?თად? პრ?ნც?პებ?ა:
ა. მკ?თხველთა თანასწორუფლებ?ანობა;
ბ. ?ნფორმაც??ს ხელმ?საწვდომობა;
გ. ოპერატ?ულობა;
დ. კავშ?რებ?ს დამყარება სხვა ბ?ბლ?ოთეკებთან, გამომცემლობებთან;
2. სკოლ?ს ბ?ბლ?ოთეკ?თ სარგებლობა ხელმ?საწვდომ? და შეუზღუდავ?ა სკოლ?ს მოსწავლეთა და თანამშრომელთათვ?ს.

მუხლ? 4. საბ?ბლ?ოთეკო დოკუმენტ?ს (რესურს?ს) გატანა-დაბრუნება
1. წ?გნ?ს გატანა დამოკ?დებულ?ა მასალ?სა და მკ?თხველ?ს კატეგორ?აზე, ერთეულ?ს რაოდენობასა და მ?ს? მოთხოვნ?ს ს?ხშ?რეზე.
2. მასწავლებლებსა და თანამშრომლებზე წ?გნებ? გა?ცემა არაუმეტეს ერთ? თვ?ს ვად?თ;
3. წ?გნებ? მოსწავლეებზე გა?ცემა:
ა) გრ?ფ?რებულ? სახელმძღვანელოებ? - არა უმეტეს 2 კვ?რ?ს ვად?თ;
ბ) მხატვრულ? ლ?ტერატურა – არაუმეტეს 2 კვ?რ?ს ვად?თ;
გ) დანარჩენ? კატეგორ??ს საბ?ბლ?ოთეკო დოკუმენტ? – არაუმეტეს 2 კვ?რ?ს ვად?თ;
4. ერთდროულად შესაძლოა გა?ცეს არაუმეტეს 10 (ათ?) საბ?ბლ?ოთეკო ერთეულ?სა.
5. ბ?ბლ?ოთეკ?დან არ გა?ცემა:
ა) პერ?ოდულ? გამოცემებ? (ჟურნალ?, გაზეთ?);
ბ) აუდ?ო, ვ?დეო, კ?ნო, ფოტო, ფონო–დოკუმენტებ?;
გ) ენც?კლოპედ?ებ?;
დ) ლექს?კონებ?.
6. გატან?ლ? წ?გნ?ს დაბრუნებ?ს ვად?ს დადგომ?სთანავე, მკ?თხველ? ვალდებულ?ა დააბრუნოს ლ?ტერატურა ბ?ბლ?ოთეკაშ?;
7. ბ?ბლ?ოთეკ?ს ფონდ?დან, მკ?თხველ?სათვ?ს დოკუმენტებ?ს მორ?გ? გაცემა ?წარმოებს, მხოლოდ გატან?ლ? დოკუმენტებ?ს დაბრუნებ?ს შემდეგ.
8. ?შვ?ათ? წ?გნებ?, ალბომებ?, დოკუმენტებ?, რომლებ?ც მხოლოდ ერთ? ეგზემპლარ?თ არ?ს წარმოდგენ?ლ? ბ?ბლ?ოთეკაშ? და ?ნფორმაც??ს ელექტრონულ? მატარებლებ? სახლშ? წასაღებად არ გა?ცემა.
9. თუ მკ?თხველ? ობ?ქტურ? მ?ზეზებ?ს გამო (მაგ: ავადმყოფობა, ქვეყანაშ? არ ყოფნა და სხვ.) ვერ აბრუნებს გატან?ლ მასალას წ?ნასწარ განსაზღვრულ დროშ?, ?გ? ვალდებულ?ა ამ?ს შესახებ აცნობოს ბ?ბლ?ოთეკას. წ?ნააღმდეგ შემთხვევაშ?, მასალ?თ სარგებლობ?ს ვადა ჩა?თვლება დარღვეულად;

მუხლ? 5. საბ?ბლ?ოთეკო დოკუმენტ?ს (რესურს?ს) დაზ?ანება ან/და დაუბრუნებლობა
1. დაუშვებელ?ა საბ?ბლ?ოთეკო დოკუმენტებ?ს დაზ?ანება ან/და დაუბრუნებლობა.
2. არასაპატ?ო მ?ზეზ?თ, საბ?ბლ?ოთეკო დოკუმენტ?ს დაბრუნებ?ს ვად?ს დარღვევ?ს შემთხვევაშ?, მკ?თხველს ეკრძალება საბ?ბლ?ოთეკო რესურს?ს სახლშ? გატანა ფაქტ?ს დადგომ?დან 1 თვ?ს განმავლობაშ?.
3. საბ?ბლ?ოთეკო დოკუმენტებ?ს, სარგებლობ?ს ვად?ს გასვლ?ს შემდგომ, 30 სამუშაო დღ?ს ვადაშ? დაუბრუნებლობ?ს შემთხვევაშ? მკ?თხველ? ვალდებულ?ა, დააბრუნოს ?მავე დასახელებ?სა და გამოცემ?ს წლ?ს შესაბამ?ს? ან სანაცვლოდ ?მავე დასახელებ?ს სხვა გამოცემ?ს წლ?ს ერთეულ? ან გადა?ხადოს წ?გნ?ს ღ?რებულება.
4. ამ მუხლ?ს მე-3 პუნქტ?თ განსაზღვრულ? ვად?ს გასვლ?სა და პ?რობებ?ს შეუსრულებლობ?ს შემთხვევაშ?, სკოლ?ს მ?ერ გატარდება კანონმდებლობ?თ გათვალ?სწ?ნებულ? ზომებ?.
5. მკ?თხველს შეუძლ?ა სამკ?თხველო დარბაზშ? ?სარგებლოს ფონდშ? არსებულ? მასალებ?თ.

მუხლ? 6. სამკ?თხველო დარბაზშ? ქცევ?ს წესებ?
1. მკ?თხველ? ვალდებულ?ა არ დაარღვ?ოს მშვ?დ? გარემო სკოლ?ს ბ?ბლ?ოთეკაშ?;
2. სამკ?თხველო დარბაზშ? დაუშვებელ?ა ?სეთ? ქმედება, რომელ?ც ხელს უშლ?ს მკ?თხველს მუშაობაშ?.
3. ?კრძალება მკ?თხველ?ს მ?ერ სამკ?თხველო დარბაზ?დან საბ?ბლ?ოთეკო დოკუმენტ?ს უნებართვო გატანა, რაც ჩა?თვლება არამართლზომ?ერ ქმედებად და გამო?ყენება საქართველოს კანონმდებლობ?თ გათვალ?სწ?ნებულ? ზომებ?.

მუხლ? 7. მუშაობ?ს დრო
სკოლ?ს ორ?ვე ბ?ბლ?ოთეკა მუშაობს ყოველდღე, კვ?რ?ს გარდა, დ?ლ?ს 11:30 საათ?დან 16:00 საათამდე.

მუხლ? 8. საბ?ბლ?ოთეკო საქმ?ს კოორდ?ნაც?ა
სკოლ?ს საბ?ბლ?ოთეკო საქმ?ს კოორდ?ნ?რებას ახორც?ელებს სკოლ?ს ბ?ბლ?ოთეკარ? მასთან გაფორმებულ? შრომ?თ? ხელშეკრულებ?ს შესაბამ?სად.

მუხლ? 9. სკოლ?ს ბ?ბლ?ოთეკარ?
1. სკოლ?ს ბ?ბლ?ოთეკარ?:
ა) კომპეტენც??ს ფარგლებშ?, განახორც?ელოს სკოლ?ს ბ?ბლ?ოთეკ?ს მართვა;
ბ) პასუხ?სმგებელ?ა ბ?ბლ?ოთეკ?ს გამართულ მუშაობაზე როგორც ტექნ?კურ?, ასევე შ?ნაარსობრ?ვ? კუთხ?თ;
გ) დ?რექც??ს წ?ნაშე წამოაყენოს საკ?თხ? ბ?ბლ?ოთეკ?სათვ?ს საჭ?რო ფ?ნანსებ?სა და მ?ს? საქმ?ანობ?ს განსახორც?ელებლად აუც?ლებელ? ყველა სხვა ?ნვენტარ?თ უზრუნველყოფ?ს მ?ზნ?თ;
დ) მოაწესრ?გოს წ?გნად? ფონდ?, მოახდ?ნოს საბ?ბლ?ოთეკო ფონდ?ს კატალოგ?ზაც?ა;
ე) ზრუნავს სკოლ?ს ბ?ბლოთეკაშ? არსებულ რესურსებზე;
ვ) აღრ?ცხავს და აწესრ?გებს ბ?ბლ?ოთეკაშ? არსებულ? წ?გნად ფონდს;
ზ) ეხმარება მოსწავლეებს, ?ნტერესებ?სა და საჭ?როებებ?ს შესაბამ?სად, წასაკ?თხ? მასალ?ს შერჩევაშ?;
თ) ბ?ბლ?ოთეკაშ? ქმნ?ს კ?თხვ?სა და წ?გნ?თ და?ნტერესებ?ს ატმოსფეროს;
?) ბ?ბლ?ოთეკაშ? ნერგავს მუშაობ?ს თანამედროვე მეთოდებს;
კ) ზედამხედველობას უწევს ბ?ბლ?ოთეკ?ს მუშაობას;
ლ) აწარმოებს წ?გნებ?ს გატან?სა და დაბრუნებ?ს აღრ?ცხვას;
მ) თავ?ს? საქმ?ანობა წარმართოს სკოლ?ს სამართლებრ?ვ? აქტებ?სა და წ?ნამდებარე დებულებ?ს შესაბამ?სად;
ნ) უზრუნველყოს მკ?თხველთა მომსახურება ხარ?სხ?ანად, სრულად და დროულად;
ო) გააცნოს მკ?თხველს ბ?ბლ?ოთეკ?თ სარგებლობ?ს წესებ?;
პ) ეხმარება საგნ?ს მასწავლებელს ბ?ბლ?ოთეკაშ? გაკვეთ?ლ?ს, პროექტ?ს ჩატარებ?ს დროს;
ჟ) კომპეტენც??ს ფარგლებშ? ასრულებს “კანდ?დ?” საშუალო სკოლ?ს დ?რექტორ(ებ)?ს სხვა დავალებებს.

მუხლ? 10. ბ?ბლ?ოთეკ?თ სარგებლობ?ს წესებ?
1. სკოლ?ს მოსწავლეებ? კლასებ?ს მ?ხედვ?თ, ?ნდ?ვ?დუალურად რეგ?სტრ?რდებ?ან ბ?ბლ?ოთეკართან.
2. თ?თოეულ მკ?თხველზე ?ვსება მკ?თხველ?ს ანკეტა, რომელშ?ც რეგ?სტრ?რდება დოკუმენტ?ს გაცემ?ს და ჩაბარებ?ს თარ?ღ?.
3. ბ?ბლ?ოთეკაშ? რეგ?სტრ?რებ?სას, მკ?თხველ? ?ნფორმ?რებულ? უნდა ?ყოს ბ?ბლ?ოთეკ?ს სარგებლობ?ს წესებ?ს შესახებ.


მუხლ? 11. მკ?თხველ?ს უფლებებ? მოვალეობებ?
1. მკ?თხველ? უფლებამოს?ლ?ა:
ა) მ??ღოს ბ?ბლ?ოთეკაშ? არსებულ? მასალებ? წ?ნამდებარე დებულებ?თ დადგენ?ლ? წესებ?სა და ვად?ს შესაბამ?სად;
ბ) მ??ღოს ?ნფორმაც?ა მ?სთვ?ს სა?ნტერესო საკ?თხებ?ს შესახებ;
გ) უფასოდ ?სარგებლოს ბ?ბლ?ოთეკ?ს მომსახურებ?თ.
2. მკ?თხველ? ვალდებულ?ა:
ა) დააბრუნოს ბ?ბლ?ოთეკ?დან გატან?ლ? დოკუმენტებ? დადგენ?ლ ვადაშ?;
ბ) პ?რ?, რომელ?ც გადავ?და სხვა სკოლაშ?, გა?რ?ცხა ან/და აღარ წარმოადგენს სკოლ?ს თანამშრომელს ვალდებულ?ა დააბრუნოს მასზე გაცემულ? ყველა დოკუმენტ? ან/და აანაზღაუროს;
გ) არ გა?ტანოს სკოლ?ს ბ?ბლ?ოთეკ?ს ფართ?დან დოკუმენტებ? შესაბამ?ს? აღრ?ცხვ?ს/რეგ?სტრაც??ს გარეშე;
დ) გაუფრთხ?ლდეს ბ?ბლ?ოთეკ?ს წ?გნად ფონდს (არ გააკეთოს დოკუმენტებშ? ჩან?შვნებ?, ხაზ?ს გასმა, არ ამოხ?ოს და არ გადაკეცოს ფურცლებ?);
ე) და?ცვას ბ?ბლ?ოთეკაშ? ს?ჩუმე, არ დაარღვ?ს ხელმ?საწვდომ? წ?გნად? ფონდ?ს თაროებზე განლაგებ?ს თანმ?მდევრობა;
ვ) წ?გნად? ფონდ?დან წ?გნ?ს მ?ღებ?სას გულდასმ?თ დაათვალ?ეროს ?ს და რა?მე სახ?ს დეფექტ?ს აღმოჩენ?ს შემთხვევაშ? შეატყობ?ნოს ბ?ბლ?ოთეკარს, აღნ?შნულთან დაკავშ?რებ?თ ბ?ბლ?ოთეკარ? ვალდებულ?ა გააკეთოს შესაბამ?ს? ჩანაწერ?;
ზ) სკოლ?ს ბ?ბლ?ოთეკ?ს ფონდ?დან დაკარგულ? დოკუმენტ? ან/და დოკუმენტ?, რომელ?ც დაზ?ანებულ?ა და აღდგენას არ ექვემდებარება უნდა შე?ცვალოს მკ?თხველ?ს მ?ერ ?დენტურ? დოკუმენტ?თ ან/და ბ?ბლ?ოთეკარ?ს შეხედულებ?თ ექვ?ვალენტ? დოკუმენტ?თ.
თ) სკოლ?ს ბ?ბლ?ოთეკ?ს ფონდ?დან არსრულწლოვან? მკ?თხველ?ს მ?ერ დაკარგულ? დოკუმენტ? ან/და დოკუმენტ? რომელ?ც დაზ?ანებულ?ა და აღდგენას არ ექვემდებარება, უნდა შე?ცვალოს მოსწავლ?ს მშობლ?ს/კანონ?ერ? წარმომადგენლ?ს მ?ერ ?დენტურ? დოკუმენტ?თ ან/და ბ?ბლ?ოთეკარ?ს შეხედულებ?თ ექვ?ვალენტ? დოკუმენტ?თ.

მუხლ? 12. მკ?თხველ?ს პასუხ?სმგებლობა
1. მკ?თხველ? ვალდებულ?ა გაეცნოს და და?ცვას ბ?ბლ?ოთეკ?თ სარგებლობ?ს წესებ?;
2. განსაკუთრებულ? დარღვევ?სათვ?ს მკ?თხველს შე?ძლება დაეკ?სროს სკოლ?ს შ?ნაგანაწეს?თ განსაზღვრულ? დ?სც?პლ?ნურ? პასუხ?სმგებლობა.

მუხლ? 13. სკოლ?ს ბ?ბლ?ოთეკარ?ს უფლება-მოვალეობებ?
1. ბ?ბლ?ოთეკარ? უფლებამოს?ლ?ა:
ა) მ??ღოს შესაბამ?ს? ზომებ? ?მ პ?რთა მ?მართ, რომლებ?ც არღვევენ ბ?ბლ?ოთეკ?თ სარგებლობ?ს წესებს ან/და მატერ?ალურ ზ?ანს აყენებენ ბ?ბლ?ოთეკას;
2. ბ?ბლ?ოთეკარ? ვალდებულ?ა:
ა) თავ?ს? საქმ?ანობა წარმართოს სკოლ?ს სამართლებრ?ვ? აქტებ?სა და წ?ნამდებარე დებულებ?ს შესაბამ?სად;
ბ) უზრუნველყოს მკ?თხველთა მომსახურება ხარ?სხ?ანად, სრულად და დროულად.
გ) გააცნოს მკ?თხველს ბ?ბლ?ოთეკ?თ სარგებლობ?ს წესებ?.

მუხლ? 14. ბ?ბლ?ოთეკაშ? დაცულ? მასალებ?ს აღრ?ცხვ?სა და დაცვ?ს წეს?
1.ბ?ბლ?ოთეკაშ? დაცულ თ?თოეულ? წ?გნს ენ?ჭება სა?ნვენტარო ნომერ?, ?ნდექს? და ესმება სკოლ?ს ბეჭედ?.
2. ბ?ბლ?ოთეკ?ს წ?გნად? ფონდ? აღ?რ?ცხება სპეც?ალურ სარეგ?სტრაც?ო ჟურნალშ?, სადაც აღ?ნ?შნება: ?ნვენტარ?ს ნომერ?, წ?გნ?ს ავტორ?ს სახელ? და გვარ?, წ?გნ?ს სათაურ?, ?ნდექს?, გამოცემ?ს წელ?, გამოცემ?ს ადგ?ლ?, წ?გნ?ს ღ?რებულება (ფას?), შენ?შვნა.
4. ბ?ბლ?ოთეკაშ? არსებულ? ჟურნალ-გაზეთებ? არ ექვმედებარება სავალდებულო წეს?თ რეგ?სტრაც?ას.

მუხლ? 15. ბ?ბლ?ოთეკ?ს დებულებ?ს მ?ღება და მასშ? ცვლ?ლებ?ს შეტანა
1. სკოლ?ს ბ?ბლ?ოთეკ?ს დებულებას ამტკ?ცებს დ?რექტორ? ბრძანებ?თ.
2. სკოლ?ს ბ?ბლ?ოთეკ?ს დებულებ?ს მ?ღება, გაუქმება, მასშ? ცვლ?ლებებ?სა და დამატებებ?ს შეტანა ხორც?ელდება ამ მუხლ?ს პ?რველ პუნქტშ? მ?თ?თებულ? წეს?თ.
kandidi
გამოკითხვა
მოგწონთ ვებ-გვერდის დიზაინი?
კი
არა

 
ბმულები
არქივი
ნოემბერი 2018 (4)
ოქტომბერი 2018 (4)
სექტემბერი 2018 (3)
აგვისტო 2018 (2)
ივლისი 2018 (3)
ივნისი 2018 (5)